Skip to main content
Radni fajl slike za sajt

0% kamate za keš kredit do 240.000 RSD

Do 24 rate, za nove korisnike i klijente Raiffeisen banke bez kreditnog zaduženja

Do 24 rate

Odaberite iznos od 9.500 do 240.000 RSD.

0 RSD za troškove

Bez bilo kakvih dodatnih troškova.

Besplatan račun

Besplatan dinarski tekući račun do kraja otplate kredita.

Radni fajl slike za sajt

Podnesite zahtev u filijali

Procedura za podnošenje zahteva je jednostavna. Detaljnije informacije o kreditu ili rokovima otplate pružiće Vam naše kolege u najbližoj filijali. 

Radni fajl slike za sajt

Nema dodatnih troškova

Koliko novca uzmete, toliko i vratite. Za keš kredit sa 0% kamate Raiffeisen banke nema dodatnih troškova - nema troškova menice, izveštaja Kreditnog biroa, niti provizija za obradu zahteva i administriranje. 

Radni fajl slike za sajt

Besplatan račun

Ukoliko niste klijent Raiffeisen banke, račun ćemo otvoriti uz kredit.

Pronađite najbližu filijalu i posetite nas!


Potrebna dokumentacija i uslovi kredita

Vrsta kredita

Beskamatni dinarski gotovinski kredit

Iznos kredita

od 9.500 RSD do 240.000RSD

Rok otplate kredita

do 24 meseca

Kamatna stopa

0%

Interkalarna kamatna stopa

0%

Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa

0 RSD

Trošak menice

0 RSD

Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun*

0 RSD

Provizija za obradu zahteva

0%

Godišnja provizija za administriranje kredita

0%

Provizija za prevremenu otplatu

0%

 

*Ukoliko klijent nema Dinarski tekući račun,  već se isti otvara uz kredit, mesečna naknada za vođenje računa se neće obračunavati sve do kraja otplate kredita

za Beskamatni dinarski gotovinski kredit

Iznos kredita

60.000 RSD

120.000 RSD

240.000 RSD

Rok (u mesecima)

24

24

24

Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)

0%

0%

0%

Mesečna rata

2.500 RSD

5.000 RSD

10.000 RSD

EKS (na dan 01.07.2024.)

0%

0%

0%

Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita

 

Trošak kamate

0 RSD

0 RSD

0 RSD

Trošak menice

0 RSD

0 RSD

0 RSD

Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa

0 RSD

0 RSD

0 RSD

Provizija za obradu zahteva

0 RSD

0 RSD

0 RSD

Provizija za administriranje

0 RSD

0 RSD

0 RSD

* Troškove na ime menice i Osnovnog izveštaja kreditnog biroa snosi Banka
** Ukoliko klijent nema Dinarski tekući račun,  već se isti otvara uz kredit, mesečna naknada za vođenje računa se neće obračunavati sve do kraja otplate kredita

  • Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme *
  • Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
  • Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
  • Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  • Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  • Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu

* Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.

Kao instrument obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”

Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.

U slučaju da je potrebno da overite dokumentaciju kod poslodavca, možete je preuzeti u nastavku.